PRIVACY STATEMENT NSK


Inleiding

De Stichting Nederlandse School voor Kinesiologie (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar leden, klanten en andere contactpersonen. Wij doen dit om deze personen zo goed mogelijk te helpen en contact met hen te kunnen onderhouden. In dit privacy statement leggen wij uit waarom en op welke manier wij jouw persoonsgegevens verwerken.
Wij helpen je graag met jouw vragen over gegevensverwerking. Hiervoor kun je een email sturen naar secretariaat@schoolvoorkinesiologie.nl.

Waar zijn wij gevestigd?

Wij zijn secretarieel gevestigd in Ouderkerk aan de Amstel, Overweg 115, 1191 PV.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende gegevens:

Voor- en achternaam, voorletters, adres, woonplaats, land, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en -plaats, kopie identiteitsbewijs en diploma’s vooropleiding.
Studiegegevens en studievoortgangsgegevens of bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het onderwijs aan en een goede begeleiding van de studenten.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Administratie en dienstverlening

In onze administratie houden wij gegevens bij voor inschrijvings- en planningsdoeleinden, het studentdossier, het kunnen opstellen van certificaten en diploma’s en het uitvoeren van de financiële administratie.
Wij houden gegevens bij van docenten en begeleiders waarmee wij samenwerken voor zover deze gegevens van belang zijn voor onze organisatie en het geven van onderwijs.
Wij houden contactgegevens bij van relevante contactpersonen van externe organisaties waarmee wij samenwerken om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren.
Je kan ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail, website en Facebook bijvoorbeeld. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

Nieuwsbrieven en mailings

Je kan je bij ons aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven. Als je geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, dan kun je je direct via die mail uitschrijven.

Publicatie van foto’s op website en/of Facebook:

Dit vindt uitsluitend met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van betrokkenen plaats.

Beveiliging

Wij dragen zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie of taak toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en op grond van een wettelijke grondslag.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via secretariaat@schoolvoorkinesiologie.nl.

  • Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens wij van jou verwerken.
  • Rectificatie: Heb je het idee dat wij verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen wij het aan.
  • Vergetelheid: Je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat wij voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
  • Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
  • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen.
  • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht en sommige voor het uitvoeren van onze dienstverlening.

Links

Op de website zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Cookie statement

Wij gebruiken geen cookies op de website.